عکاس و پسر

عکاس: می تونم ازت یه عکس بگیرم؟

پسر: که چی بشه؟

عکاس: که مردم ببینن با چه رنجی برادرتو توی این سرما رو کولت گذاشتی.

پسر: می تونی بهم کمک کنی؟

عکاس: چه کمکی؟

پسر: کمرم درد گرفته، می تونی به جا عکس گرفتن برادرمو تا خونه سوار ماشینت کنی؟

عکاس: شرمنده عجله دارم . . . . .

 

همه می تونن ادعای آدم بودن بکنن ولی هر کسی نمی تونه آدم باشه،

اگه درد رو احساس کردی زنده ای اما اگر درد دیگران رو احساس کردی انسانی . . . . .

دنیای ما این چنین است . . . . .

/ 3 نظر / 35 بازدید
محمد

من از آدمهای مذهبی می ترسم و... و من آدم مذهبی ای نیستم اما خدا همه دارایی من است .

m

محبت هدیه خداست و غرور هدیه شیطان" ما انسان ها هدیه خدا را از هم پنهان می کنیم ولی هدیه شیطان را به رخ هم می کشیم. . .